ALA PÕHIKOOLI ÕPILASKODU KODUKORD

ÕPILASKODUSSE VASTUVÕTMISE KORD

Õpilasele antakse koht õpilaskodusse lapsevanema (eestkostja, hooldaja) kirjaliku avalduse alusel, vastuvõtmise kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

ÕPILASKODU ELUKORRALDUS

ÕPILASKODUS ELAV ÕPILANE ON KOHUSTATUD:

ÕPILASKODUS ELAVAL ÕPILASEL ON KEELATUD:

KOHUSTUSTE EIRAMISEL RAKENDUVAD KARISTUSED:

ÕPILASKODUST VÄLJAARVAMINE