ÕPILASKODU

Õpilaskodu õpilased

õpilaskodus on 7 õpilast.

Õpilaskodu kasvatajad

Tiina Elbrecht
Tiia Kiusalaas

Õpilaskodu öökasvataja

Virve Simson

ALA PÕHIKOOLI ÕPILASKODU KODUKORD

ÕPILASKODUSSE VASTUVÕTMISE KORD

Õpilasele antakse koht õpilaskodusse lapsevanema (eestkostja, hooldaja) kirjaliku avalduse alusel, vastuvõtmise kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

ÕPILASKODU ELUKORRALDUS

 • Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kehtestatud õpilaskodu päevakava alusel;
 • Õpilaskodu tubade uksed on õppepäeva jooksul lukustatud;
 • Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult lapsevanema/hooldaja kirjaliku avalduse alusel, mille esitab klassijuhatajale või direktorile, kes edastab informatsiooni õpilaskodu kasvatajatele;
 • Õpilane tuleb nädala alguses õpilaskodusse nädalaks vajalike puhaste riietega ja hügieenitarvetega;
 • Isikliku ihupesu ja sokid peseb õpilane vajadusel ise käsitsi;
 • Voodipesu vahetamine toimub iga 10 koolipäeva järel;
 • Probleemide korral õpilaskodus pöördub õpilane õpilaskodu kasvataja poole;
 • Ettevalmistustunnis valmistab õpilane ette kõik järgmiseks koolipäevaks antud kodutööd ja esitab õpilaskodu kasvatajale või õpetajale päeviku kodutööde kontrollimiseks;
 • Ettevalmistustunnis ja öörahu ajal isiklikke tehnoloogilisi vahendeid (mobiiltelefon, pleierid jms vahendid) hoiab õpilane välja lülitatutena koolikotis, kapis;
 • Öörahu ajal kella 22.00 alates on tehnoloogilised vahendid (mobiiltelefonid, pleierid jms vahendid) öökasvataja toas laua peal;
 • Kasvatajal on õigus ja kohustus võtta hoiule teiste õpilaste õppetööd ja öörahu segavad õpilase isiklikud tehnoloogilised vahendid;
 • Vahendi äravõtmise kohta vormistatakse vastavasisuline akt;
 • Terviseprobleemide esinemisel õpilaskodus viibimise ajal pöördub kasvataja esmalt lapsevanema/hooldaja või hädaabi 112 poole ning teavitab kooli direktorit;
 • Esmaabivahendid asuvad õpilaskodu kasvataja toas;
 • Õpilaskodu seintele, akendele, ustele on plakatite ja kaunistuste kleepimine lubatud ainult kokkuleppel õpilaskodu kasvatajaga;
 • Kooli vara lõhkumise ja rikkumise hüvitamine toimub kokkuleppel õpilase lapsevanemaga/hooldajaga;
 • Õpilane vastutab ise oma isiklike asjade eest (riideesemed, koolikott jne). Pärast õppeveerandi lõppu õpilaskodust/koolist leitud kasutuskõlbmatud asjad kuuluvad hävitamisele, kasutuskõlblikud arvestatakse kooli poolt jagatava humanitaarabi hulka;

ÕPILASKODUS ELAV ÕPILANE ON KOHUSTATUD:

 • Täitma üldtunnustatud käitumisnorme, käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt Kaasõpilastesse;
 • Täitma õpilaskodu päevakava ja kodukorda;
 • täitma õpilaskodu kasvataja korraldusi;
 • kasutama vett, elektrienergiat, paberit ja muid õpilaskodus asuvaid seadmeid ja vahendeid säästlikult ning otstarbekalt;
 • suhtuma heaperemehelikult õpilaskodu- ja kooli varasse, sealhulgas hoidma korras ja puhtana õpilaskodu toa ja üldkasutatavad ruumid;

ÕPILASKODUS ELAVAL ÕPILASEL ON KEELATUD:

 • õppetöö ajal ilma mõjuva põhjuseta õpilaskodus viibimine;
 • õpilaskodu territooriumilt omavoliline lahkumine;
 • kooli vara kahjustamine, lõhkumine ja ebaotstarbekas kasutamine;
 • ilma loata võõras toas viibimine;
 • kaasõpilaste isiklike riiete, hügieenitarvete ja asjade kasutamine;
 • suitsetamine, alkoholi ning narkootiliste ainete omamine ja tarbimine;
 • elektrilise olmetehnika kasutamine ilma kasvataja juuresolekuta;
 • teiste ja enda turvalisuse ohustamine: aknapiirajate eemaldamine, asjade aknast välja loopimine ja riputamine;
 • teiste rahu häirimine: uste paugutamine, valjuhäälne rääkimine ja karjumine, ebatsensuursete sõnade kasutamine, valjult muusika kuulamine;

KOHUSTUSTE EIRAMISEL RAKENDUVAD KARISTUSED:

 • Õpilaskodu kasvataja suuline märkus õpilaskodu õpilasele;
 • Õpilaskodu kasvataja märkus koju teatamisega, kooskõlastatud direktoriga.
 • Kooli juhtkonna märkus/noomitus.
 • Kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja teavitamine.

ÕPILASKODUST VÄLJAARVAMINE

 • Lapsevanema/eestkostja / hooldaja kirjaliku avalduse alusel;
 • koolist lahkumisel või kooli lõpetamisel;
 • õppenõukogu poolt õpilase suhtes kohaldatava mõjutusmeetmena kooli kodukorras.

Õpilaskodu päevakava

Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel

Päevakava

7.00äratus
7.30hommikusöök
8.00koolitunnid
11.30lõunasöök
14.00osavõtt ringide tööst, vaba aeg
15.00oode
15.15ettevalmistustund, töö kasvatusrühmades
18.00õhtusöök
18.30vaba aeg
20.30õhtune oode
20.45tegevused tubades, hügieenitoimingud, valmistumine magamaminekuks
22.00öörahu.