KOOL

Kooli lugu

Ala Kool 100

ÕPPEKAVA

VÄÄRTUSED

Ala Põhikooli põhiväärtused on:

 

Inimlikkus ja õpitahe – olles üksteise vastu inimlikud, tundes kodaniku õiguseid ja vastutust loome ühiselt keskkonna, kus õppimine on elustiil. Kodutunde saavutamiseks ja arenguks soodsa keskkonna loomine õpilaskodu kaudu.

 

Turvalisus ja sõprus – olles üksteise vastu sõbralikud loome turvalise koolipäeva. Teadmised ja areng – olles iseenda teadmiste suhtes nõudlik loome õpiharjumused kogu eluks. Kõik arenguetapid on hästi jälgitavad, sest koos asuvad nii lasteaed, kool kui ka õpilaskodu.

 

Huvigrupid

Kooli huvigrupid: õpilased, lastevanemad, hoolekogu, kohalik kogukond, kooli pidaja, töötajad, vilistlased, lasteaed.

Olulisemad koostööpartnerid: Tõrva Vallavalitsus, Ritsu Lasteaed- Algkool.

VISIOON

Ala Põhikooli visiooniks on kujuneda kooliks, kus on isiksust arendav , koostööd arvestav ja turvaline õpikeskkond. Õpiharjumused ja inimlikkus kogu eluks, elukestev õpe.

MISSIOON

Ala kool on õpilaste võimetekohast arengut soodustav õpikeskkond, mis võimaldab kujuneda inimeseks, kes tuleb toime edasiste õpingutega ja oma eluga. Töötajate missiooniks on luua tingimused ja toetada iga õpilase arengut. Tagada antava hariduse stabiilsus ja usaldatavus. Arendada akadeemilisi võimeid ja toetada loominguliste võimete arengut.